Logo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III


Od 1. 11. 2021 realizujeme nový projekt

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022871

Zahájení projektu: 1. 11. 2021

Ukončení projektu: 30. 11. 2023

Kontaktní e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz


Navázali jsme na předcházející projekt

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Zahájení projektu: 1. 11. 2015

Ukončení projektu: 31. 10. 2021

CÍL PROJEKTU

Dlouhodobým cílem projektu je pokračování ve vytváření funkčního systému spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Strategických vzdělávacích dokumentů a rozvoj potenciálu každého žáka.

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Výstupy projektu jsou naplňovány implementací navržených opatření, která vyplynula z potřeb zjištěných v diskuzi aktérů ve vzdělávání. Diskuze probíhá v pracovních týmech stanovených Pracovní skupinou Vzdělávání. Implementace spočívá v realizaci navazujících krajských projektů Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, II a III https://ikap.kraj-jihocesky.cz/.

První jednání pracovních týmů v roce 2023

Koncem ledna proběhla další jednání pracovních týmů. Jako první zahájil 24. ledna 2023 tým Podpora pracovníků ve vzdělávání, 25. ledna. 2023 následoval tým Polytechnika, následující týden, 30. ledna, se sešly týmy KARIPO a Rovné příležitosti. Na programu byly připomínky k analýze potřeb v území a analýza potřeb škol.

Výsledky Šetření profesní orientace žáků

V dubnu a květnu probíhalo na základních a středních školách Šetření profesní orientace žáků.

Šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníku pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a posledních ročníků středních škol. Výsledkem jsou mimo jiné informace o profesní orientaci žáků, volbě povolání a studia, potřebách kariérového poradenství atd. Na následujících odkazech jsou přístupné zprávy z tohoto šetření za celý Jihočeský kraj:

2. ročník Konference Kompas vzdělávání pro 21. století

2. ročník konference Kompas vzdělávání pro 21. století se uskutečnil 8. listopadu 2022 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Na přípravách programu konference spolupracovali zástupci Jihočeského kraje a tří fakult Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele. Přizvali jsme také kolegy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České školní inspekce. 

Další jednání pracovních týmů

Dne 31. 8. 2022 se rozběhla série dalších jednání pracovních týmů. Jako první zahájil podtým Spolupráce s VŠ, který se posunul v hledání řešení modelu systému učitelských praxí na fakultách Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele.

Druhé kolo jednání pracovních týmů

V květnu a červnu proběhlo druhé kolo jednání pracovních týmů. Jako první se 12. května sešel tým Podpora pracovníků ve vzdělávání, v pondělí 30. května týmy KARIPO a Rovné příležitosti, ve čtvrtek 2. června pak poslední tým Polytechnika. Hlavním úkolem diskuze bylo zjistit, které z návrhů jednotlivých členů týmu bude možné rozpracovat do projektových fiší pro navazující implementační projekty. Byli určeni garanti jednotlivých fiší, kteří mají zpracování na starosti.

Šetření profesní orientace žáků základních a středních škol

V roce 2018 uspořádal Jihočeský kraj v rámci projektu KAP Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol v Jihočeském kraji. Přišel čas stejné šetření zopakovat a zjistit, zda nastal v tématech nějaký posun, navíc je možné šetření rozšířit pro oblast základních škol.

Jednání pracovních týmů

V druhé polovině března se uskutečnila jednání všech čtyř pracovních týmů, které ustanovila PSV: na jednáních byl vyhodnocen Dokument KAP II a byly představeny konkrétní aktivity, které jsou realizovány v navazujících implementačních projektech IKAP II a III. Došlo i na první představy o možných aktivitách pro roční akční plány. Členové týmů nyní samostatně zpracovávají silné a slabé stránky tématu pro SWOT analýzu.

Jednání se zástupci fakult Jihočeské univerzity

V pondělí 10. ledna se na Krajském úřadu Jihočeského kraje uskutečnilo úvodní jednání zástupců Jihočeského kraje, středních a základních škol a zástupců všech fakult Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele. Realizační tým projektu KAP III tak zahájil činnost prvního z pracovních týmů (Podpora pracovníků ve vzdělávání). Úkolem bylo zamyslet se společně nad tím, zda lze získat kvalitní studenty pro učitelství a především je po absolvování dostat do škol.

Subscribe to