Logo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III


Projekt byl k 30. 11. 2023 ukončen

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022871

Zahájení projektu: 1. 11. 2021

Ukončení projektu: 30. 11. 2023

Kontaktní e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz


Navázali jsme na předcházející projekt

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Zahájení projektu: 1. 11. 2015

Ukončení projektu: 31. 10. 2021

CÍL PROJEKTU

Dlouhodobým cílem projektu je pokračování ve vytváření funkčního systému spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Strategických vzdělávacích dokumentů a rozvoj potenciálu každého žáka.

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Výstupy projektu budou naplněny implementací navržených opatření, která vyplynula z potřeb zjištěných v diskuzi aktérů ve vzdělávání. Diskuze probíhá v pracovních týmech stanovených Pracovní skupinou Vzdělávání. Implementace spočívá v realizaci navazujícího krajského projektu Implementace Dlouhodobého záměru Jihočeského kraje (výzva OP JAK č. 02_23_018, Akční plánování v území – IDZ), který připravují kolegové z Odboru evropských záležitostí, oddělení realizace systémových projektů.

16. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV)

V červenci členové PSV schválili kritéria pro prioritizaci projektů pro program IROP v oblasti speciálního školství, v září pak tyto projekty ohodnotili. Členky realizačního týmu sestavily výslednou tabulku a od 25. září do 4. října probíhá písemné projednávání – elektronické korespondenční hlasování o usnesení, jehož výsledkem bude prioritizovaný seznam investičních projektů v oblasti speciálního školství.

Schválení Dokumentu KAP III

Po schválení Dokumentu KAP III Pracovní skupinou Vzdělávání 9. 6. 2023 jej schválila i Regionální stálá konference 26. 6. 2023. Následně byl Dokument postoupen MŠMT k projednání v Pracovní skupině pro schvalování Krajských akčních plánů.

Kompletní Dokument KAP III byl MŠMT, resp. Pracovní skupinou pro schvalování Krajských akčních plánů schválen 14. 7. 2023.

Všechny části Dokumentu naleznete zde.

14. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV)

V pátek 9. 6. 2023 se uskutečnilo 14. jednání PSV, jehož hlavním úkolem bylo schválení Dokumentu KAP III.

Jednání se konalo prezenčně od 9 hodin v kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje, č. 2010, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Schválený Dokument KAP III naleznete zde.

Dokument projde dalším schvalovacím procesem – schválením v Regionální stálé konferenci a pracovní skupinou MŠMT.

Jednání pracovních týmů v roce 2023

Koncem ledna proběhla další jednání pracovních týmů. Jako první zahájil 24. ledna 2023 tým Podpora pracovníků ve vzdělávání, 25. ledna. 2023 následoval tým Polytechnika, následující týden, 30. ledna, se sešly týmy KARIPO a Rovné příležitosti. Na programu byly připomínky k analýze potřeb v území a analýza potřeb škol.

Výsledky Šetření profesní orientace žáků

V dubnu a květnu probíhalo na základních a středních školách Šetření profesní orientace žáků.

Šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníku pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a posledních ročníků středních škol. Výsledkem jsou mimo jiné informace o profesní orientaci žáků, volbě povolání a studia, potřebách kariérového poradenství atd. Na následujících odkazech jsou přístupné zprávy z tohoto šetření za celý Jihočeský kraj:

2. ročník Konference Kompas vzdělávání pro 21. století

2. ročník konference Kompas vzdělávání pro 21. století se uskutečnil 8. listopadu 2022 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Na přípravách programu konference spolupracovali zástupci Jihočeského kraje a tří fakult Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele. Přizvali jsme také kolegy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České školní inspekce. 

Další jednání pracovních týmů

Dne 31. 8. 2022 se rozběhla série dalších jednání pracovních týmů. Jako první zahájil podtým Spolupráce s VŠ, který se posunul v hledání řešení modelu systému učitelských praxí na fakultách Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele.

Druhé kolo jednání pracovních týmů

V květnu a červnu proběhlo druhé kolo jednání pracovních týmů. Jako první se 12. května sešel tým Podpora pracovníků ve vzdělávání, v pondělí 30. května týmy KARIPO a Rovné příležitosti, ve čtvrtek 2. června pak poslední tým Polytechnika. Hlavním úkolem diskuze bylo zjistit, které z návrhů jednotlivých členů týmu bude možné rozpracovat do projektových fiší pro navazující implementační projekty. Byli určeni garanti jednotlivých fiší, kteří mají zpracování na starosti.

Subscribe to