Pracovní skupina Vzdělávání

Pracovní skupina Vzdělávání (PSV) byla ustavena na 2. zasedání Regionální stálé konference (RSK) pro území Jihočeského kraje jako jedna ze tří pracovních skupin. RSK je orgán zřízený na principech partnerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR. Podílí se na realizaci územní dimenze, iniciuje, sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu. Projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu a projednává návrhy předložené svými členy směřující k naplnění územní dimenze. RSK zřizuje pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti daného regionu. Více informací o práci RSK nejdete na http://rsk.kraj-jihocesky.cz/.

PS Vzdělávání je tvořena zástupci klíčových aktérů ovlivňujících tuto oblast na území kraje (zástupci škol a školských asociací, zaměstnavatelů, neziskového sektoru, kraje, měst a obcí, služeb zaměstnanosti, zástupce NPI, zástupce ITI, zástupci MAP atd.).