Logo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji


Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Zahájení projektu: 1. 11. 2015

Ukončení projektu: 31. 10. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 24 084 012,40 Kč

Kontaktní e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz

CÍL PROJEKTU

Dlouhodobým cílem projektu je vznik funkčního systému spolupráce mezi všemi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Jihočeského kraje a rozvoj potenciálu každého žáka. Výsledkem by mělo být nastavení systému akčního plánování v oblasti vzdělávání v Jihočeském kraji.

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Výstupy projektu jsou následně naplňovány implementací navržených opatření, která vyplynula z potřeb, zjištěných v diskuzi aktérů ve vzdělávání. Implementace spočívá v realizaci krajského projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I https://ikap.kraj-jihocesky.cz/.

6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV)

Ve dnech 1.-19. 7. 2019 proběhlo 6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání, tentokrát  formou korespondenčního hlasování o aktualizovaném Rámci/Seznamu projektových záměrů určeném pro projekty IROP v rámci CLLD (více informací na PSV_6)

Setkání pracovních týmů v březnu a v červnu 2019

Podruhé se letos pracovní týmy sešly v březnu. Členové se při nich mimo jiné zamýšleli nad SWOT analýzou dané intervence. Dopracované a schválené SWOT analýzy využijeme do analytické části připravovaného Dokumentu KAP II a krajské školské inkluzivní koncepce. Další setkání proběhla v červnu, kdy se týmy pokusily určit priority ve vzdělávání na našem území a navrhnout konkrétní aktivity, které mohou pomoci řešit odhalené slabé stránky. Červnová jednání týmů si nenechali ujít garanti intervencí projektu P-KAP a někteří pomáhají při zpracování projektových fiší.

Šablony pro SŠ a VOŠ II - Seminář pro žadatele

V budově Krajského úřadu Jihočeského kraje se 28. 2. 2019 uskutečnil seminář pro školy a další subjekty, které mohou a chtějí podat žádosti do 65. výzvy OP VVV Šablony pro SŠ a VOŠ II.

Seminář vedla Mgr. Lucie Karešová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která dala samozřejmě i prostor pro dotazy účastníků.

Činnost pracovních týmů v roce 2019

V lednu jsme pokračovali v činnosti našich pracovních týmů, které se sešly, aby zhodnotily, jak se podařilo naplnit návrhy na konkrétní aktivity (návrhy projektů a šablon) z Dokumentu KAP I.

Profesní orientace žáků středních škol - dotazníkové šetření

V rámci projektu bude vypracovaný výzkum Profesní orientace žáků středních škol. V současné době probíhá sběr dat v rámci anonymního dotazníkového šetření, které je zacílené na žáky posledních ročníků učebních i maturitních oborů.

Elektronický dotazník pro žáky bude přístupný do 30. listopadu 2018 na tomto odkaze: https://dotaznik.dotaznikovecentrum.cz/vvpojhc

Nové tematické setkání

Ve středu 21. 11. 2018 se uskutečnil seminář na téma Rizika virtuálního světa ve školství, určený především těm, kdo se nedostali na tento seminář v jarních měsících (více informací na Tematická setkávání).

Tematické setkání v rámci inkluze

Dne 5. 11. 2018 se uskutečnilo tematické setkání na téma Kázeňské problémy žáků středních škol a způsoby jejich řešení ve školních řádech. Více informací zde.

Subscribe to