Logo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji


Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Zahájení projektu: 1. 11. 2015

Ukončení projektu: 31. 10. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 24 084 012,40 Kč

Kontaktní e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz

CÍL PROJEKTU

Dlouhodobým cílem projektu je vznik funkčního systému spolupráce mezi všemi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Jihočeského kraje a rozvoj potenciálu každého žáka. Výsledkem všech aktivit by mělo být nastavení funkčního systému akčního plánování v oblasti vzdělávání v Jihočeském kraji.

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Výstupy projektu jsou naplňovány implementací navržených opatření, která vyplynula z potřeb zjištěných v diskuzi aktérů ve vzdělávání. Diskuze probíhala v pracovních týmech stanovených Pracovní skupinou Vzdělávání. Implementace spočívá v realizaci krajských projektů Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, II a III https://ikap.kraj-jihocesky.cz/.

AKTUALIZACE! Tematické setkání Podnikavost - Den s finanční gramotností ZRUŠENO

Vzhledem k opatřením zamezujícím šíření koronavinu byly zrušeny obě části semináře. Realizační tým projektu KAP se pokusí seminář připravit znovu.

Na březen připravil realizační tým dvoudenní tematické setkání Podnikavost - Den s finanční gramotností. Je určené pro všechny pedagogy, kteří se chtějí dozvědět, jak mohou některé metody výuky přispět ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti. Primární cílovou skupinou tohoto semináře jsou učitelé základních škol, přihlásit se však mohou i pedagogové škol středních. 

Další jednání Pracovního týmu Inkluze

V pondělí 20. ledna 2020 se uskutečnilo první letošní jednání Pracovního týmu Inkluze. Na programu byla diskuze nad dosud hotovými částmi zpracovávané Školské inkluzivní koncepce Jihočeského kraje (ŠIKK). Členové týmu přidávali svoje postřehy a návrhy na doplnění, které mohou být do koncepce zapracovány. Příští setkání je naplánováno na pátek 21. února 2020, úkolem by mělo být projít hotovou pracovní verzi materiálu a navrhnout její poslední doplnění. Členové týmu mohou zaslat připomínky i písemně.

IKAP II - Polytechnika

Do 17. ledna 2020 mohly střední a vyšší odborné školy v Jihočeském kraji zasílat projektové fiše, v nichž uváděly konkrétní aktivity související s podporou polytechnického vzdělávání - především technicky zaměřené kroužky a projektové dny - k naplnění připravovaného projektu v rámci výzvy IKAP II. Sběr námětů byl ukončen, realizační tým KAP obdržel návrhy aktivit od 29 subjektů. Nyní probíhá vyhodnocení a výběr partnerů pro realizaci projektu IKAP II.

4. jednání Pracovního týmu Inkluze

6. prosince 2019 se sešel Pracovní tým Inkluze na svém letošním 4. jednání. Zúčastnění členové a zástupkyně zpracovatele diskutovali nad daty, která budou využita v analytické části připravované školské inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK).

Workshop se zástupci SŠ a VOŠ

Realizační tým uspořádal ve středu 27. listopadu od 9.30 hodin workshop, na kterém ředitelům a zástupcům středních a vyšších odborných škol představil výsledky Prioritizace potřeb na území Jihočeského kraje a podmínky výzvy Implementace KAP II, v rámci které bude realizován projekt naplňující zvolená opatření z prioritních oblastí KAP.

7. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV)

V pátek 11. 10. 2019 od 9 hodin se v kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnilo 7. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání. Hlavním bodem bylo schválení tzv. Prioritizace potřeb jako součásti připravovaného Dokumentu KAP II.

6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV)

Ve dnech 1.-19. 7. 2019 proběhlo 6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání, tentokrát  formou korespondenčního hlasování o aktualizovaném Rámci/Seznamu projektových záměrů určeném pro projekty IROP v rámci CLLD (více informací na PSV_6)

Setkání pracovních týmů v březnu a v červnu 2019

Podruhé se letos pracovní týmy sešly v březnu. Členové se při nich mimo jiné zamýšleli nad SWOT analýzou dané intervence. Dopracované a schválené SWOT analýzy využijeme do analytické části připravovaného Dokumentu KAP II a krajské školské inkluzivní koncepce. Další setkání proběhla v červnu, kdy se týmy pokusily určit priority ve vzdělávání na našem území a navrhnout konkrétní aktivity, které mohou pomoci řešit odhalené slabé stránky. Červnová jednání týmů si nenechali ujít garanti intervencí projektu P-KAP a někteří pomáhají při zpracování projektových fiší.

Šablony pro SŠ a VOŠ II - Seminář pro žadatele

V budově Krajského úřadu Jihočeského kraje se 28. 2. 2019 uskutečnil seminář pro školy a další subjekty, které mohou a chtějí podat žádosti do 65. výzvy OP VVV Šablony pro SŠ a VOŠ II.

Seminář vedla Mgr. Lucie Karešová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která dala samozřejmě i prostor pro dotazy účastníků.

Subscribe to