Logo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji


Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Zahájení projektu: 1. 11. 2015

Ukončení projektu: 31. 10. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 24 084 012,40 Kč

Kontaktní e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz

CÍL PROJEKTU

Dlouhodobým cílem projektu je vznik funkčního systému spolupráce mezi všemi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Jihočeského kraje a rozvoj potenciálu každého žáka. Výsledkem by mělo být nastavení systému akčního plánování v oblasti vzdělávání v Jihočeském kraji.

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Výstupy projektu jsou následně naplňovány implementací navržených opatření, která vyplynula z potřeb, zjištěných v diskuzi aktérů ve vzdělávání. Implementace spočívá v realizaci krajského projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I https://ikap.kraj-jihocesky.cz/.

8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV)

Na pondělí 23. 3. 2020 byl stanoven termín 8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání. Úkolem členů bude schválit dva zásadní dokumenty: Dokument KAP II a Školskou inkluzivní koncepci Jihočeského kraje.

Další jednání Pracovního týmu Inkluze

V pátek 21. února 2020 se uskuteční letošní druhé jednání Pracovního týmu Inkluze. Zúčastní se všichni, kdo chtějí diskutovat nad pracovní verzí Školské inkluzivní koncepce Jihočeského kraje. Ostatní mají možnost zaslat své připomínky na pondělí 24. února 2020 na e-mailovou adresu kap@kraj-jihocesky.cz.

Tematické setkání Podnikavost - Den s finanční gramotností

Na březen připravil realizační tým dvoudenní tematické setkání Podnikavost - Den s finanční gramotností. Je určené pro všechny pedagogy, kteří se chtějí dozvědět, jak mohou některé metody výuky přispět ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti. Primární cílovou skupinou tohoto semináře jsou učitelé základních škol, přihlásit se však mohou i pedagogové škol středních. 

Další jednání Pracovního týmu Inkluze

V pondělí 20. ledna 2020 se uskutečnilo první letošní jednání Pracovního týmu Inkluze. Na programu byla diskuze nad dosud hotovými částmi zpracovávané Školské inkluzivní koncepce Jihočeského kraje (ŠIKK). Členové týmu přidávali svoje postřehy a návrhy na doplnění, které mohou být do koncepce zapracovány. Příští setkání je naplánováno na pátek 21. února 2020, úkolem by mělo být projít hotovou pracovní verzi materiálu a navrhnout její poslední doplnění. Členové týmu mohou zaslat připomínky i písemně.

IKAP II - Polytechnika

Do 17. ledna 2020 mohly střední a vyšší odborné školy v Jihočeském kraji zasílat projektové fiše, v nichž uváděly konkrétní aktivity související s podporou polytechnického vzdělávání - především technicky zaměřené kroužky a projektové dny - k naplnění připravovaného projektu v rámci výzvy IKAP II. Sběr námětů byl ukončen, realizační tým KAP obdržel návrhy aktivit od 29 subjektů. Nyní probíhá vyhodnocení a výběr partnerů pro realizaci projektu IKAP II.

4. jednání Pracovního týmu Inkluze

6. prosince 2019 se sešel Pracovní tým Inkluze na svém letošním 4. jednání. Zúčastnění členové a zástupkyně zpracovatele diskutovali nad daty, která budou využita v analytické části připravované školské inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK).

Workshop se zástupci SŠ a VOŠ

Realizační tým uspořádal ve středu 27. listopadu od 9.30 hodin workshop, na kterém ředitelům a zástupcům středních a vyšších odborných škol představil výsledky Prioritizace potřeb na území Jihočeského kraje a podmínky výzvy Implementace KAP II, v rámci které bude realizován projekt naplňující zvolená opatření z prioritních oblastí KAP.

7. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV)

V pátek 11. 10. 2019 od 9 hodin se v kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnilo 7. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání. Hlavním bodem bylo schválení tzv. Prioritizace potřeb jako součásti připravovaného Dokumentu KAP II.

6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV)

Ve dnech 1.-19. 7. 2019 proběhlo 6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání, tentokrát  formou korespondenčního hlasování o aktualizovaném Rámci/Seznamu projektových záměrů určeném pro projekty IROP v rámci CLLD (více informací na PSV_6)

Subscribe to