Logo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji


Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Zahájení projektu: 1. 11. 2015

Ukončení projektu: 31. 10. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 24 084 012,40 Kč

Kontaktní e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz

CÍL PROJEKTU

Dlouhodobým cílem projektu je vznik funkčního systému spolupráce mezi všemi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Jihočeského kraje a rozvoj potenciálu každého žáka. Výsledkem všech aktivit by mělo být nastavení funkčního systému akčního plánování v oblasti vzdělávání v Jihočeském kraji.

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Výstupy projektu jsou naplňovány implementací navržených opatření, která vyplynula z potřeb zjištěných v diskuzi aktérů ve vzdělávání. Diskuze probíhala v pracovních týmech stanovených Pracovní skupinou Vzdělávání. Implementace spočívá v realizaci krajských projektů Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, II a III https://ikap.kraj-jihocesky.cz/.

Konečné pořadí projektových záměrů pro IROP

Dne 19. 5. 2021 ukončila Pracovní skupina Vzdělávání hlasování o projektových záměrech, které byly předloženy k zařazení do Rámce pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře.

Dokument KAP II schválen

8. 7. 2020 zasedala na MŠMT Pracovní skupina pro schvalování Krajských akčních plánů. 29. 7. 2020 jsme obdrželi zápis z jednání této skupiny, z něhož vyplývá, že Dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji II byl schválen. Všechny části Dokumentu KAP II jsou zveřejněny na stránce Dokumenty v rámci KAP II záložky Důležité dokumenty .

Přehled návštěvnosti našich stránek

Od spuštění záložky On-line vzdělávací zdroje sledujeme návštěvnost stránek našeho projektu. Ani nás nepřekvapuje, že po celou dobu až do dnešních dnů jsou mezi nejčastěji navštěvovanými stránkami právě ty, které souvisejí s podporou pedagogů při on-line výuce. A to v pořadí: Zdroje pro SŠ, Zdroje pro 1. stupeň ZŠ, Zdroje pro 2. stupeň ZŠ, Komunikace a řízení výuky, Další vzdělávací zdroje. Jen mezi stránky se zdroji pro 1. a 2.

Dokument KAP II

Konečně se nám podařilo dotáhnout do konce proces tvorby Dokumentu Krajský akční plán Jihočeského kraje II a mohli jsme ho po schválení Regionální stálou konferencí (k 18. 5. 2020) předat 3. 6. 2020 MŠMT, konkrétně Pracovní skupině pro schvalování Krajských akčních plánů, ke konečnému posouzení. Až obdržíme zpětnou vazbu, zveřejníme všechny části Dokumentu na stránce Dokumenty v rámci KAP II.

8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV) - vyhlášení per rollam

Na pondělí 23. 3. 2020 byl stanoven termín 8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání, jehož úkolem bylo schválení Dokumentu KAP II - Návrh řešení včetně přílohy Školská inkluzivní koncepce Jihočeského kraje. S ohledem na současný vývoj bezpečnostních opatření spojených s výskytem koronaviru musel realizační tým toto jednání zrušit. Setkání je nahrazeno korespondenčním hlasováním, které bylo vyhlášeno 24. 3. 2020 s termínem ukončení v pátek 3. 4. 2020 ve 14.00 hodin.

Další jednání Pracovního týmu Inkluze

V pátek 21. února 2020 se uskutečnilo letošní druhé jednání Pracovního týmu Inkluze. Zúčastnili se všichni, kdo chtěli diskutovat nad pracovní verzí Školské inkluzivní koncepce Jihočeského kraje. Ostatní měli možnost zaslat své připomínky do pondělí 24. února 2020 na e-mailovou adresu kap@kraj-jihocesky.cz. Všem, kdo se účastnili jednání nebo zaslali své připomínky, děkujeme. Nyní probíhá dopracování ŠIKK do finální podoby.

AKTUALIZACE! Tematické setkání Podnikavost - Den s finanční gramotností ZRUŠENO

Vzhledem k opatřením zamezujícím šíření koronavinu byly zrušeny obě části semináře. Realizační tým projektu KAP se pokusí seminář připravit znovu.

Na březen připravil realizační tým dvoudenní tematické setkání Podnikavost - Den s finanční gramotností. Je určené pro všechny pedagogy, kteří se chtějí dozvědět, jak mohou některé metody výuky přispět ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti. Primární cílovou skupinou tohoto semináře jsou učitelé základních škol, přihlásit se však mohou i pedagogové škol středních. 

Další jednání Pracovního týmu Inkluze

V pondělí 20. ledna 2020 se uskutečnilo první letošní jednání Pracovního týmu Inkluze. Na programu byla diskuze nad dosud hotovými částmi zpracovávané Školské inkluzivní koncepce Jihočeského kraje (ŠIKK). Členové týmu přidávali svoje postřehy a návrhy na doplnění, které mohou být do koncepce zapracovány. Příští setkání je naplánováno na pátek 21. února 2020, úkolem by mělo být projít hotovou pracovní verzi materiálu a navrhnout její poslední doplnění. Členové týmu mohou zaslat připomínky i písemně.

Subscribe to