Logo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III


Od 1. 11. 2021 realizujeme nový projekt

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022871

Zahájení projektu: 1. 11. 2021

Ukončení projektu: 30. 11. 2023

Kontaktní e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz


Navázali jsme na předcházející projekt

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Zahájení projektu: 1. 11. 2015

Ukončení projektu: 31. 10. 2021

CÍL PROJEKTU

Dlouhodobým cílem projektu je pokračování ve vytváření funkčního systému spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Strategických vzdělávacích dokumentů a rozvoj potenciálu každého žáka.

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Výstupy projektu jsou naplňovány implementací navržených opatření, která vyplynula z potřeb zjištěných v diskuzi aktérů ve vzdělávání. Diskuze probíhá v pracovních týmech stanovených Pracovní skupinou Vzdělávání. Implementace spočívá v realizaci krajských projektů Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, II a III https://ikap.kraj-jihocesky.cz/.

Konference Kompas vzdělávání pro 21. století

Realizační tým KAP ve spolupráci s Jihočeským krajem a Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity uspořádal dvoudenní krajskou konferenci Kompas vzdělávání pro 21. století určenou pro vedení základních a středních škol. Konference se uskutečnila 22. a 23. 9. 2021 v univerzitním kampusu JČU v Českých Budějovicích. Jejím cílem byla diskuse o filozofii jihočeského školství v 21. století. 

10. a 11. jednání PSV (korespondenční hlasování)

Od 5. do 19. 5. 2021 a od 7. do 16. 6. 2021 se uskutečnila 10. a 11. jednání PSV prostřednictvím hlasování per rollam. Byly při nich schváleny 3 Rámce pro investice do infrastruktury, tedy 3 tabulky se seznamy investičních projektů pro nový IROP:

Rámec pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře

Konečné pořadí projektových záměrů pro IROP

Dne 19. 5. 2021 ukončila Pracovní skupina Vzdělávání hlasování o projektových záměrech, které byly předloženy k zařazení do Rámce pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře.

Dokument KAP II schválen

8. 7. 2020 zasedala na MŠMT Pracovní skupina pro schvalování Krajských akčních plánů. 29. 7. 2020 jsme obdrželi zápis z jednání této skupiny, z něhož vyplývá, že Dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji II byl schválen. Všechny části Dokumentu KAP II jsou zveřejněny na stránce Dokumenty v rámci KAP II záložky Důležité dokumenty .

Přehled návštěvnosti našich stránek

Od spuštění záložky On-line vzdělávací zdroje sledujeme návštěvnost stránek našeho projektu. Ani nás nepřekvapuje, že po celou dobu až do dnešních dnů jsou mezi nejčastěji navštěvovanými stránkami právě ty, které souvisejí s podporou pedagogů při on-line výuce. A to v pořadí: Zdroje pro SŠ, Zdroje pro 1. stupeň ZŠ, Zdroje pro 2. stupeň ZŠ, Komunikace a řízení výuky, Další vzdělávací zdroje. Jen mezi stránky se zdroji pro 1. a 2.

Dokument KAP II

Konečně se nám podařilo dotáhnout do konce proces tvorby Dokumentu Krajský akční plán Jihočeského kraje II a mohli jsme ho po schválení Regionální stálou konferencí (k 18. 5. 2020) předat 3. 6. 2020 MŠMT, konkrétně Pracovní skupině pro schvalování Krajských akčních plánů, ke konečnému posouzení. Až obdržíme zpětnou vazbu, zveřejníme všechny části Dokumentu na stránce Dokumenty v rámci KAP II.

8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV) - vyhlášení per rollam

Na pondělí 23. 3. 2020 byl stanoven termín 8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání, jehož úkolem bylo schválení Dokumentu KAP II - Návrh řešení včetně přílohy Školská inkluzivní koncepce Jihočeského kraje. S ohledem na současný vývoj bezpečnostních opatření spojených s výskytem koronaviru musel realizační tým toto jednání zrušit. Setkání je nahrazeno korespondenčním hlasováním, které bylo vyhlášeno 24. 3. 2020 s termínem ukončení v pátek 3. 4. 2020 ve 14.00 hodin.

Další jednání Pracovního týmu Inkluze

V pátek 21. února 2020 se uskutečnilo letošní druhé jednání Pracovního týmu Inkluze. Zúčastnili se všichni, kdo chtěli diskutovat nad pracovní verzí Školské inkluzivní koncepce Jihočeského kraje. Ostatní měli možnost zaslat své připomínky do pondělí 24. února 2020 na e-mailovou adresu kap@kraj-jihocesky.cz. Všem, kdo se účastnili jednání nebo zaslali své připomínky, děkujeme. Nyní probíhá dopracování ŠIKK do finální podoby.

Subscribe to