Logo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III


Od 1. 11. 2021 realizujeme nový projekt

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022871

Zahájení projektu: 1. 11. 2021

Ukončení projektu: 30. 11. 2023

Kontaktní e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz


Navázali jsme na předcházející projekt

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Zahájení projektu: 1. 11. 2015

Ukončení projektu: 31. 10. 2021

CÍL PROJEKTU

Dlouhodobým cílem projektu je pokračování ve vytváření funkčního systému spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Strategických vzdělávacích dokumentů a rozvoj potenciálu každého žáka.

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Výstupy projektu jsou naplňovány implementací navržených opatření, která vyplynula z potřeb zjištěných v diskuzi aktérů ve vzdělávání. Diskuze probíhá v pracovních týmech stanovených Pracovní skupinou Vzdělávání. Implementace spočívá v realizaci navazujících krajských projektů Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, II a III https://ikap.kraj-jihocesky.cz/.

Výsledky Šetření profesní orientace žáků

V dubnu a květnu probíhalo na základních a středních školách Šetření profesní orientace žáků.

Šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníku pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a posledních ročníků středních škol. Výsledkem jsou mimo jiné informace o profesní orientaci žáků, volbě povolání a studia, potřebách kariérového poradenství atd. Na následujících odkazech jsou přístupné zprávy z tohoto šetření za celý Jihočeský kraj:

2. ročník Konference Kompas vzdělávání pro 21. století

2. ročník konference Kompas vzdělávání pro 21. století se uskutečnil 8. listopadu 2022 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Na přípravách programu konference spolupracovali zástupci Jihočeského kraje a tří fakult Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele. Přizvali jsme také kolegy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České školní inspekce. 

Další jednání pracovních týmů

Dne 31. 8. 2022 se rozběhla série dalších jednání pracovních týmů. Jako první zahájil podtým Spolupráce s VŠ, který se posunul v hledání řešení modelu systému učitelských praxí na fakultách Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele.

Druhé kolo jednání pracovních týmů

V květnu a červnu proběhlo druhé kolo jednání pracovních týmů. Jako první se 12. května sešel tým Podpora pracovníků ve vzdělávání, v pondělí 30. května týmy KARIPO a Rovné příležitosti, ve čtvrtek 2. června pak poslední tým Polytechnika. Hlavním úkolem diskuze bylo zjistit, které z návrhů jednotlivých členů týmu bude možné rozpracovat do projektových fiší pro navazující implementační projekty. Byli určeni garanti jednotlivých fiší, kteří mají zpracování na starosti.

Šetření profesní orientace žáků základních a středních škol

V roce 2018 uspořádal Jihočeský kraj v rámci projektu KAP Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol v Jihočeském kraji. Přišel čas stejné šetření zopakovat a zjistit, zda nastal v tématech nějaký posun, navíc je možné šetření rozšířit pro oblast základních škol.

Jednání pracovních týmů

V druhé polovině března se uskutečnila jednání všech čtyř pracovních týmů, které ustanovila PSV: na jednáních byl vyhodnocen Dokument KAP II a byly představeny konkrétní aktivity, které jsou realizovány v navazujících implementačních projektech IKAP II a III. Došlo i na první představy o možných aktivitách pro roční akční plány. Členové týmů nyní samostatně zpracovávají silné a slabé stránky tématu pro SWOT analýzu.

Jednání se zástupci fakult Jihočeské univerzity

V pondělí 10. ledna se na Krajském úřadu Jihočeského kraje uskutečnilo úvodní jednání zástupců Jihočeského kraje, středních a základních škol a zástupců všech fakult Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele. Realizační tým projektu KAP III tak zahájil činnost prvního z pracovních týmů (Podpora pracovníků ve vzdělávání). Úkolem bylo zamyslet se společně nad tím, zda lze získat kvalitní studenty pro učitelství a především je po absolvování dostat do škol.

On-line vzdělávací zdroje

Na záložce On-line vzdělávací zdroje je uvedeno několik nástrojů a služeb, které mohou pomoci školám a pedagogům při on-line vzdělávání. Odkazy jsou zaměřené na všechny stupně škol (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ) i pro další vzdělávání.

Subscribe to