Logo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji


Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Zahájení projektu: 1. 11. 2015

Ukončení projektu: 31. 10. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 24 084 012,40 Kč

Kontaktní e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz

CÍL PROJEKTU

Dlouhodobým cílem projektu je vznik funkčního systému spolupráce mezi všemi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Jihočeského kraje a rozvoj potenciálu každého žáka. Výsledkem by mělo být nastavení systému akčního plánování v oblasti vzdělávání v Jihočeském kraji.

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Výstupy projektu jsou následně naplňovány implementací navržených opatření, která vyplynula z potřeb, zjištěných v diskuzi aktérů ve vzdělávání. Implementace spočívá v realizaci krajského projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I https://ikap.kraj-jihocesky.cz/.

IKAP II - Polytechnika

Těsně před vánočními prázdninami oslovil realizační tým všechny střední a vyšší odborné školy v kraji, aby zjistil zájem o účast v podaktivitě připravovaného projektu v rámci výzvy IKAP II. Školy mají k dispozici formulář projektové fiše, kam mohou vyplnit představu o svých aktivitách, kterými jsou především technicky zaměřené kroužky a projektové dny. Termín zaslání zpět je do pátku 17. 1. 2020.

4. jednání Pracovního týmu Inkluze

6. prosince 2019 se sešel Pracovní tým Inkluze na svém letošním 4. jednání. Zúčastnění členové a zástupkyně zpracovatele diskutovali nad daty, která budou využita v analytické části připravované školské inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK).

Workshop se zástupci SŠ a VOŠ

Realizační tým uspořádal ve středu 27. listopadu od 9.30 hodin workshop, na kterém ředitelům a zástupcům středních a vyšších odborných škol představil výsledky Prioritizace potřeb na území Jihočeského kraje a podmínky výzvy Implementace KAP II, v rámci které bude realizován projekt naplňující zvolená opatření z prioritních oblastí KAP.

7. jednání Pracovní skupiny pro Vzdělávání (PSV)

V pátek 11. 10. 2019 od 9 hodin se v kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnilo 7. jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání. Hlavním bodem bylo schválení tzv. Prioritizace potřeb jako součásti připravovaného Dokumentu KAP II.

6. jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání (PSV)

Ve dnech 1.-19. 7. 2019 proběhlo 6. jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání, tentokrát  formou korespondenčního hlasování o aktualizovaném Rámci/Seznamu projektových záměrů určeném pro projekty IROP v rámci CLLD (více informací na PSV_6)

Setkání pracovních týmů v březnu a v červnu 2019

Podruhé se letos pracovní týmy sešly v březnu. Členové se při nich mimo jiné zamýšleli nad SWOT analýzou dané intervence. Dopracované a schválené SWOT analýzy využijeme do analytické části připravovaného Dokumentu KAP II a krajské školské inkluzivní koncepce. Další setkání proběhla v červnu, kdy se týmy pokusily určit priority ve vzdělávání na našem území a navrhnout konkrétní aktivity, které mohou pomoci řešit odhalené slabé stránky. Červnová jednání týmů si nenechali ujít garanti intervencí projektu P-KAP a někteří pomáhají při zpracování projektových fiší.

Šablony pro SŠ a VOŠ II - Seminář pro žadatele

V budově Krajského úřadu Jihočeského kraje se 28. 2. 2019 uskutečnil seminář pro školy a další subjekty, které mohou a chtějí podat žádosti do 65. výzvy OP VVV Šablony pro SŠ a VOŠ II.

Seminář vedla Mgr. Lucie Karešová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která dala samozřejmě i prostor pro dotazy účastníků.

Činnost pracovních týmů v roce 2019

V lednu jsme pokračovali v činnosti našich pracovních týmů, které se sešly, aby zhodnotily, jak se podařilo naplnit návrhy na konkrétní aktivity (návrhy projektů a šablon) z Dokumentu KAP I.

Profesní orientace žáků středních škol - dotazníkové šetření

V rámci projektu bude vypracovaný výzkum Profesní orientace žáků středních škol. V současné době probíhá sběr dat v rámci anonymního dotazníkového šetření, které je zacílené na žáky posledních ročníků učebních i maturitních oborů.

Elektronický dotazník pro žáky bude přístupný do 30. listopadu 2018 na tomto odkaze: https://dotaznik.dotaznikovecentrum.cz/vvpojhc

Subscribe to