Logo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji


Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Zahájení projektu: 1. 11. 2015

Ukončení projektu: 31. 10. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 24 084 012,40 Kč

Kontaktní e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz

CÍL PROJEKTU

Dlouhodobým cílem projektu je vznik funkčního systému spolupráce mezi všemi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Jihočeského kraje a rozvoj potenciálu každého žáka. Výsledkem by mělo být nastavení systému akčního plánování v oblasti vzdělávání v Jihočeském kraji.

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Doplnění pracovních týmů

Na přelomu roku budeme pokračovat v činnosti pracovních týmů, a proto hledáme další členy z řad pedagogů, zaměstnavatelů či odborníků v jednotlivých oblastech KAP, kteří by mohli pracovní týmy rozšířit.

Týmy, do nichž se můžete zapojit:

Profesní orientace žáků středních škol - dotazníkové šetření

V rámci projektu bude vypracovaný výzkum Profesní orientace žáků středních škol. V současné době probíhá sběr dat v rámci anonymního dotazníkového šetření, které je zacílené na žáky posledních ročníků učebních i maturitních oborů.

Elektronický dotazník pro žáky bude přístupný do 30. listopadu 2018 na tomto odkaze: https://dotaznik.dotaznikovecentrum.cz/vvpojhc

Nové tematické setkání

Ve středu 21. 11. 2018 se uskuteční seminář na téma Rizika virtuálního světa ve školství, který je určen především těm, kdo se nedostali na tento seminář v jarních měsících. Více informací se dozvíte na https://kap.kraj-jihocesky.cz/cs/tematicka-setkavani.

Aktualizace k 7. 11. 2018: Seminář je již plně naplněn.

Tematické setkání v rámci inkluze

Dne 5. 11. 2018 se uskutečnilo tematické setkání na téma Kázeňské problémy žáků středních škol a způsoby jejich řešení ve školních řádech. Více informací zde.

Subscribe to