Tematická setkávání

Poslední tematické setkání: Kyberšikana 

Ve středu 28. 5. 2021 jsme uzavřeli cyklus tematických setkávání v projektu KAP. S osvědčeným lektorem Ing. Petrem Šmídem jsme pro skupinu pedagogů středních škol připravili distanční seminář Kyberšikana (s aktualitami). Aktuální problematika virtuálního světa byla doplněna o témata mediální výchovy (Fake News, manipulace na internetu atd.).

Listopadová tematická setkávání

V listopadu se uskutečnily dva semináře na téma Kyberkriminalita v praxi a jeden seminář na téma Média a manipulace. 

Seminář Kyberkriminalita v praxi - 4. a 11. 11. 2019: navázal na již realizovaný seminář Rizika virtuálního světa ve školství, který se uskutečnil v minulém roce. Cílem setkání mimo jiné bylo metodicky vybavit pedagogy postupy, jak bojovat s jednotlivými formami kyberkriminality. Učitelé byli seznámeni s nejčastějšími hrozbami včetně nejnovějších fenoménů. Lektorem opět byl Ing. Petr Šmíd, DiS. 

Seminář Kyberkriminalita v praxi

Seminář Média a manipulace - 7. 11. 2019: na semináři se posluchači seznámili s dnešními médii a manipulačními technikami; zjistili, jakou roli hrají v mezilidské komunikaci, poznali způsob, jak nám média předávají informace a jak funguje komunikační proces včetně komunikačního šumu a dalších parazitních vlivů, které mohou výsledné sdělení zkreslit, případně změnit jeho význam. Lektorem byl MgA. Jakub Pizinger. 

Seminář Média a manipulace

 

25. 4., 16. 5. a 10. 6. 2019 - Moderní metody výuky matematiky

Spolu se Střední průmyslovou školou strojní a stavební Tábor, Komenského 1670, jsme uspořádali 3 části tematického setkání Moderní metody výuky matematiky. Seminář byl určený pro pedagogy základních i středních škol a účastníci se mohli dozvědět, proč je důležitá matematická gramotnost, jak propojovat látku z matematiky s příklady z běžného života, jak v matematice využít badatelsky orientované vyučování, jaké jsou možnosti využití ICT v hodinách matematiky. Všichni si rovněž prakticky vyzkoušeli základy GeoGebry pro začátečníky i pokročilé a její využití ve výuce – vše doplněno o konkrétní příklady a samostatnou práci. Lektory byli Mgr. Jitka Nováková a Mgr. Pavel Kolář, učitelé matematiky a aktivní účastníci několika mezinárodních projektů zaměřených na hledání nových cest při výuce matematiky. Z původních 17 přihlášených jich do konce vytrvalo 16, z ohlasů víme, že seminář byl pro ně velkým přínosem.

Badatelské vyučování

 

21. 11. 2018 - Rizika virtuálního světa ve školství 

Na tematickém setkání ve středu 21. listopadu od 9 hodin provedl pedagogy virtuálním světem lektor Petr Šmíd z organizace Portus a vysvětlil jeho přednosti a zápory.

5. 11. 2018 - Kázeňské problémy žáků středních škol a způsoby jejich řešení ve školních řádech

V pondělí 5. listopadu jsme přivítali zkušenou a oblíbenou lektorku Mgr. Mariku Kropíkovou, která zájemcům představila téma kázeňských problémů a školních řádů. Seminář se uskutečnil ve dvou blocích od 8.30 hod. a od 13.30 hod. Lektorka se zaměřila na téma kázně ve školním řádu, konkrétně na způsoby dosažitelnosti školní kázně, pravidla chování ve škole, způsoby vyhodnocování kázně a nastavení pravidel při hodnocení chování a udělování výchovných opatření. V průběhu setkání byl vyhrazen čas pro odpovědi na konkrétní dotazy z praxe.

1
Foto setkání Kázeňské problémy žáků SŠ 5. 11. 2018

 

27. 3. a 9. 4. 2018 - Rizika virtuálního světa ve školství

Na tematickém setkání dne 27. března a 9. dubna se zájemci mohli seznámit s Riziky virtuálního světa ve školství, jimiž je provedl Ing. Petr Šmíd z prachatické organizace Portus. Nejvíce při setkání zaujaly problémy kyberšikany a všech souvisejících dopadů.

Prezentace - Rizika virtuálního světa

Foto setkání Rizika virtuálního světa 27. 3. 2018
Foto setkání Rizika virtuálního světa 27. 3. 2018
 

20. 3. 2018 – Trendy v kariérovém poradenství

Realizační tým projektu KAP připravil pro zájemce další tematická setkávání - 20. března se uskutečnil workshop Trendy v kariérovém poradenství s lektorkou PhDr. Petrou Drahoňovskou, kde se účastníci dozvěděli něco o nástrojích a technikách v současném moderním kariérovém poradenství včetně využití Kariérového diáře pro holky a kluky.

http://www.karierovydijar.cz/

Foto setkání Trendy v kariérovém poradenství 20. 3. 2018
Foto setkání Trendy v kariérovém poradenství 20. 3. 2018
 
Pomůcky pro kariérové poradce
Foto pomůcek pro kariérové poradce
 

 

20. 2. a 26. 2. 2018 - Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán u žáků základních a středních škol v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb.

Ve dnech 20. a 26. února proběhla tematická setkání nazvaná Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán u žáků základních a středních škol v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Lektorkou byla Mgr. Marika Kropíková, odbornice certifikovaná MŠMT pro oblast společného vzdělávání. Všechny termíny byly plně obsazené, účastníci se dozvěděli základní informace o tom, kdy a jak tvořit plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány. Lektorka zodpověděla také všechny dotazy, které účastníci položili, a upozornila na všemožná úskalí spojená s podpůrnými opatřeními.

Prezentace - Podpůrná opatření 1. stupeň

Prezentace - Podpůrná opatreni 1. až 3. stupeň

Prezentace - Vyhodnocení naplňování IVP

Foto setkání k inkluzi 26. 2. 2018
Foto setkání k inkluzi 26. 2. 2018
 
Foto setkání k inkluzi 20. 2. 2018
Foto setkání k inkluzi 20. 2. 2018
 

21. 11. 2017 - Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání dětí, žáků a studentů

Dne 21. listopadu 2017 uspořádal RT v Českých Budějovicích ve dvou stejných blocích seminář Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání dětí, žáků a studentů Mgr. Mariky Kropíkové, určený především pedagogům SŠ a VOŠ a zaměřený na právní úpravu vzdělávání dětí, žáků a studentů v intencích legislativního rámce s vymezením kompetencí školy, spolupráci s rodiči, zákonnými zástupci, školskými poradenskými zařízeními a orgány činnými v péči o dítě a činnými v trestním řízení, dále na zdůraznění práv a povinností všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu ve školách a nedílnou součástí byly informace o PLPP, IVP, úpravě ŠVP, vedení dokumentace a dalších náležitostech týkajících se společného vzdělávání; v průběhu setkání byl vyhrazen čas pro odpovědi na konkrétní dotazy z praxe.

Formulář Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS

Formulář Využití právníchch opatření při řešení problémového chování žáků

 

Foto setkání k inkluzi 21. 11. 2017
Foto setkání k inkluzi 21. 11. 2017
 

7. - 8. 9. 2017 – Setkání pracovníků jihočeských DDM

Ve dnech 7.- 8. září 2017 se na turistické základně Zálesí prachatického DDM uskutečnilo první z řady tematických setkávání, a to v rámci platformy Nepovinná témata: jednalo se o Setkání pracovníků jihočeských DDM, na kterém kromě obvyklé náplně proběhly ve spolupráci s KAP 3 semináře pro pedagogy volného času (témata: Youtubering – jeho úskalí, možnosti a využití v zájmovém vzdělávání, Lego robotika v zájmovém vzdělávání, Environmentální výchova v zájmovém vzdělávání).