Realizace KAP III

Rok 2022

Dne 8. 11. 2022 se uskutečnil 2. ročník konference Kompas vzdělávání pro 21. století. Více informací je možné nalézt zde.

Dne 31. 8. 2022 se rozběhla série dalších jednání pracovních týmů. Jako první zahájil podtým Spolupráce s VŠ, který se posunul v hledání řešení modelu systému učitelských praxí na fakultách Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele. V úterý 13. září 2022 se setkal tým Podpora pracovníků ve vzdělávání a ve čtvrtek 15. září tým Polytechnika. Následující týden se sešly týmy Rovné příležitosti – 19. září a KARIPO – 22. září. Na programu bylo dopracování finální podoby projektových fiší, které již prošly připomínkováním členy jednotlivých týmů. Dále byly členům týmů předloženy podklady k prioritizaci projektů a k dalším krokům postupu při tvorbě Dokumentu KAP III. Příští jednání týmů se uskuteční 8. listopadu 2022 v rámci konference Kompas vzdělávání pro 21. století.

V květnu a červnu proběhlo druhé kolo jednání pracovních týmů. Jako první se 12. května sešel tým Podpora pracovníků ve vzdělávání, 30. května týmy KARIPO a Rovné příležitosti, 2. června tým Polytechnika. Hlavním úkolem diskuze bylo zjistit, které z návrhů jednotlivých členů týmu bude možné rozpracovat do projektových fiší pro navazující implementační projekty. Byli určeni garanti jednotlivých fiší, kteří mají zpracování na starosti. Hotové návrhy budou rozeslány členům týmu k připomínkování. Již 16. května se rovněž sešel podtým Spolupráce s VŠ, který pracuje na návrhu modelu systému praxí budoucích pedagogů na školách v Jihočeském kraji. Týmy se znovu sejdou v září.

23. března 20222 se na Gymnáziu Jírovcova setkali ředitelé gymnázií v Jihočeském kraji. Vyměňovali si zkušenosti související se současnou situací, dále s administrativními záležitostmi nejrůznější povahy nebo se zapojením v projektech. Debata se rovněž vedla o spolupráci některých vyučujících či možnosti využití některých vyučujících jako přednášejících didaktik na fakultách Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele. Na diskuzi navázal dialog s prof. PaedDr. Ivou Stuchlíkovou, CSc., proděkankou pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, na téma Motivace, emoce, zvládání zátěže.

V druhé polovině března se uskutečnila jednání všech čtyř pracovních týmů: na jednáních byl vyhodnocen Dokument KAP II a byly představeny konkrétní aktivity, které jsou realizovány v navazujících implementačních projektech IKAP II a III. Došlo i na první představy o možných aktivitách pro roční akční plány na roky 2024 a 2025. Členové týmů nyní samostatně zpracovávají silné a slabé stránky daného tématu pro SWOT analýzu. Termíny jednání týmů: 21. března – PT KARIPO a podnikavost a PT Rovné příležitosti, 22. března – PT Polytechnika, 25. března – PT Podpora pracovníků ve vzdělávání, 28. března  PT Podpora pracovníků ve vzdělávání, podtým Spolupráce s .

V pondělí 17. ledna se uskutečnilo 12. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (distanční formou, prostřednictvím aplikace MS Teams). Jednalo se o první jednání PSV v novém projektu. K hlavním bodům jednání patřilo stanovení pracovních týmů, které budou pracovat v novém projektu, a projednání aktualizované podoby dvou seznamů investičních projektů připravených pro čerpání v novém IROP, a to Rámce pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře a Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení

V pondělí 10. ledna se na Krajském úřadu Jihočeského kraje uskutečnilo úvodní jednání zástupců Jihočeského kraje, středních a základních škol se zástupci všech fakult Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele. Realizační tým projektu KAP III tak zahájil činnost prvního z pracovních týmů (Podpora pracovníků ve vzdělávání). Úkolem bylo zamyslet se společně nad tím, zda lze získat kvalitní studenty pro učitelství a především je po absolvování dostat do škol.


Rok 2021

Realizační tým projektu KAP III aktualizoval v prosinci dva seznamy investičních projektů připravených pro čerpání finančních prostředků z programu IROP v novém programovém období, a to Rámec pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

31. 10. 2021 skončila realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji. Od 1. 11. 2021 navázal projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III, který potrvá do 30. 11. 2023.