Realizace KAP III

Rok 2022

V květnu a červnu proběhlo druhé kolo jednání pracovních týmů. Jako první se 12. května sešel tým Podpora pracovníků ve vzdělávání, 30. května týmy KARIPO a Rovné příležitosti, 2. června tým Polytechnika. Hlavním úkolem diskuze bylo zjistit, které z návrhů jednotlivých členů týmu bude možné rozpracovat do projektových fiší pro navazující implementační projekty. Byli určeni garanti jednotlivých fiší, kteří mají zpracování na starosti. Hotové návrhy budou rozeslány členům týmu k připomínkování. Již 16. května se rovněž sešel podtým Spolupráce s VŠ, který pracuje na návrhu modelu systému praxí budoucích pedagogů na školách v Jihočeském kraji. Týmy se znovu sejdou v září.

23. března 20222 se na Gymnáziu Jírovcova setkali ředitelé gymnázií v Jihočeském kraji. Vyměňovali si zkušenosti související se současnou situací, dále s administrativními záležitostmi nejrůznější povahy nebo se zapojením v projektech. Debata se rovněž vedla o spolupráci některých vyučujících či možnosti využití některých vyučujících jako přednášejících didaktik na fakultách Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele. Na diskuzi navázal dialog s prof. PaedDr. Ivou Stuchlíkovou, CSc., proděkankou pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, na téma Motivace, emoce, zvládání zátěže.

V druhé polovině března se uskutečnila jednání všech čtyř pracovních týmů: na jednáních byl vyhodnocen Dokument KAP II a byly představeny konkrétní aktivity, které jsou realizovány v navazujících implementačních projektech IKAP II a III. Došlo i na první představy o možných aktivitách pro roční akční plány na roky 2024 a 2025. Členové týmů nyní samostatně zpracovávají silné a slabé stránky daného tématu pro SWOT analýzu. Termíny jednání týmů: 21. března – PT KARIPO a podnikavost a PT Rovné příležitosti, 22. března – PT Polytechnika, 25. března – PT Podpora pracovníků ve vzdělávání, 28. března  PT Podpora pracovníků ve vzdělávání, podtým Spolupráce s .

V pondělí 17. ledna se uskutečnilo 12. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (distanční formou, prostřednictvím aplikace MS Teams). Jednalo se o první jednání PSV v novém projektu. K hlavním bodům jednání patřilo stanovení pracovních týmů, které budou pracovat v novém projektu, a projednání aktualizované podoby dvou seznamů investičních projektů připravených pro čerpání v novém IROP, a to Rámce pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře a Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení

V pondělí 10. ledna se na Krajském úřadu Jihočeského kraje uskutečnilo úvodní jednání zástupců Jihočeského kraje, středních a základních škol se zástupci všech fakult Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele. Realizační tým projektu KAP III tak zahájil činnost prvního z pracovních týmů (Podpora pracovníků ve vzdělávání). Úkolem bylo zamyslet se společně nad tím, zda lze získat kvalitní studenty pro učitelství a především je po absolvování dostat do škol.


Rok 2021

Realizační tým projektu KAP III aktualizoval v prosinci dva seznamy investičních projektů připravených pro čerpání finančních prostředků z programu IROP v novém programovém období, a to Rámec pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

31. 10. 2021 skončila realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji. Od 1. 11. 2021 navázal projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III, který potrvá do 30. 11. 2023.