Realizace

Rok 2021

Od jarních měsíců pracujeme na dvoudenní konferenci Kompas vzdělávání pro 21. století, která se uskuteční 22. a 23. září 2021 v kampusu Jihočeské univerzity. Zástupci vedení základních a středních škol na ní budou diskutovat o tom, jak by měla vypadat škola ve 21. století.

Ve středu 25. 8. 2021 se uskutečnil on-line webinář Kyberšikana s aktualitami, poslední tematické setkání pořádané v rámci projektu KAP.

Realizační tým postupně pracuje na vyhodnocení naplňování Dokumentu KAP II a Závěrečné sebehodnotící zprávě

Od 5. do 19. 5. 2021 a od 7. do 16. 6. 2021 se uskutečnila 10. a 11. jednání PSV prostřednictvím hlasování per rollam. Byly při nich schváleny 3 Rámce pro investice do infrastruktury pro nový IRO/P, tedy 3 tabulky se seznamy investičních projektů pro nový IROP: Rámec pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře, Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

27. dubna 2021 se ve spolupráci s projektem SRP uskutečnilo společné on-line jednání KAP, MAP a SRP k nastavení spolupráce pro KAP III a MAP III. 

Ve dnech  13., 16., 19. a 20. dubna 2021 se uskutečnil 4denní seminář Strategické řízení a plánování ve veřejné správě. Pro 12 pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje ho uspořádala společnost ACSA Akademické centrum studentských aktivit se zkušeným lektorem Mgr. Liborem Lněničkou.

Po prodloužení termínu pro zasílání projektových záměrů byly 30. března 2021 odeslány členům Pracovní skupiny Vzdělávání podklady pro hodnocení projektových záměrů. Termín ukončení hodnocení byl stanoven na 21. dubna 2021. Po ukončení hodnocení projektových záměrů členy PSV zpracoval realizační tým dle schválených kritérií konečné pořadí projektových záměrů.

9. února 2021 zahájil RT KAP sběr projektových záměrů od škol všech zřizovatelů. Školy obdržely formuláře a pokyny, jak vše vyplnit. Termín je určen do 25. února 2021. V březnu budou záměry odeslány členům PSV, aby provedli hodnocení. 

Ve čtvrtek 21. 1. 2021 se uskutečnilo 9. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání. Členové PSV zvolili nového předsedu, kterým se stal Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana pro školství a veřejné zakázky, a rovněž projednali a odsouhlasili kritéria, na jejichž základě budou hodnotit předložené investiční projekty středních škol.

Rok 2020

21. 12. 2020 odeslal RT KAP všem dotčeným subjektům (SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoř, subjekty speciálního školství) informaci o tom, že vzhledem k plánované alokaci v připravovaném programu IROP pro Jihočeský kraj (cca 300 mil. Kč) bude nutné prioritizovat projekty, tedy stanovit kritéria pro jejich výběr do RAP. Kritéria budou projednána členy Pracovní skupiny Vzdělávání v průběhu ledna 2021. Školy a další subjekty budou v únoru 2021 osloveny s požadavkem na zaslání 1 projektového záměru s maximálními výdaji ve výši 20 milionů Kč.

3. 11. 2020 zvolilo nové Zastupitelstvo Jihočeského kraje novým hejtmanem Jihočeského kraje MUDr. Martina Kubu, 13. 11. 2020 informoval RT prostřednictvím depeše v ISKP14+ projektovou manažerku ŘO o této změně, v prosinci pak upravil v ISKP14+ zmocnění k podepisování v rámci projektu KAP.

Vzhledem k situaci související s opatřeními pro zamezení šíření koronaviru nebylo možné v období od června do listopadu 2020 svolat členy pracovních týmů, činnost ale pokračovala prostřednictvím elektronické pošty – RT informoval členy o důležitých činnostech a výsledcích práce, tedy 20. 10. 2020 zaslal RT členům PT Inkluze schválenou ŠIKK, 25. 11. 2020 zaslal RT všem členům PT dokument Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II (zpracovaný odbornými garanty projektu P-KAP) jako materiál pro inspiraci pro pokračování činnosti týmu a 30. 11. 2020 základní informace o schválených projektech IKAP II a III.

RT připravil na 11-12/2020 3denní seminář „Podnikavost – Finanční gramotnost“, určený pedagogům ZŠ i SŠ a VOŠ: vzhledem k Usnesení Vlády České republiky č. 994 ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření musel být seminář zrušen.

RT připravil na 12.-14. 10. 2020 pro členy RT, pracovníky OŠMT a RSK seminář ke strategickému řízení a plánování, vzhledem k Usnesení Vlády České republiky č. 994 ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření musel být seminář zrušen, resp. přesunut do následujícího monitorovacího období.

25. 8. 2020 se hlavní manažer projektu zúčastnil 13. jednání RSK, kde prezentoval základní informace o podobě pokračování akčního plánování ve školství do r. 2023.

08-09/2020 zjišťoval RT na pokyn sekretariátu RSK absorpční kapacitu pro čerpání investic v oblasti školství (SŠ, VOŠ, konzervatoře + speciální školství) pro nové programové období v rámci RAP; výsledná tabulka obsahovala 116 projektů v celkové výši 1,173 mld. Kč; o výsledku byli 30. 9. 2020 informováni elektronickou zprávou členové PSV.

17. 8. 2020 jsme na MŠMT odeslali připomínky k Postupům KAP III pro připravovanou výzvu Akční plánování v území.

4. 8. 2020 jsme obdrželi dokument Závěr z hodnocení Školské inkluzivní koncepce Jihočeského kraje, z něhož vyplývá, že Odborná platforma společného vzdělávání projektu APIV B koncepci schválila s doporučeními.

8. 7. 2020 byl Dokument KAP II schválen Pracovní skupinou pro schvalování Krajských akčních plánů. Kompletní znění dokumentu naleznete na stránce Dokumenty v rámci KAP II.

Regionální stálá konference schválila Dokument KAP II již k 18. 5. 2020, ale teprve 3. 6. 2020 jsme mohli výsledek naší práce odeslat k hodnocení na MŠMT

V pátek 24. dubna 2020 jsme odeslali hotovou Školskou inkluzivní koncepci Jihočeského kraje k posouzení Odborné platformě společného vzdělávání (projekt APIV B). Čekáme na výsledek, který se bude projednávat v úterý 9. června 2020. Tohoto jednání se bohužel nemůžeme zúčastnit.

Korespondenční hlasování proběhlo od 24. 3. do 3. 4. 2020 do 14.00 hodin, z 34 členů PSV hlasovalo 27. Pro bylo 26 hlasujících, proti 1, nikdo se nezdržel. Členové PSV tak schválili Dokument KAP II - Návrh řešení spolu s přílohou Školská inkluzivní koncepce Jihočeského kraje.

Od konce března 2020 jsme spustili novou záložku On-line vzdělávací zdroje jako podporu škol a pedagogických pracovníků při vzdáleném vyučování. Zdroje postupně doplňujeme.

Na pondělí 23. 3. 2020 realizační tým připravil 8. jednání PSV, na němž měli členové schválit Dokument KAP II - Návrh řešení spolu s přílohou Školská inkluzivní koncepce Jihočeského kraje. Z důvodu nastalé situace bylo toto jednání ZRUŠENO, realizační tým vypíše v souladu s jednacím řádem PSV korespondenční hlasování.

Realizační tým dokončil v první polovině března 2020 poslední část Dokumentu KAP II - Návrh řešení a dopracoval Školskou inkluzivní koncepci Jihočeského kraje.

Realizační tým musel z důvodu opatření k zamezení šíření koronaviru zrušit první letošní tematické setkání: Podnikavost - Den s finanční gramotností, které bylo připravené na březen.

V pátek 21. února 2020 se uskutečnilo letošní druhé jednání Pracovního týmu Inkluze. Zúčastnili se všichni, kdo chtěli diskutovat nad pracovní verzí Školské inkluzivní koncepce Jihočeského kraje. Ostatní měli možnost zaslat své připomínky do pondělí 24. února 2020

V pondělí 20. ledna 2020 se uskutečnilo první letošní jednání Pracovního týmu Inkluze. Realizační tým rovněž dopracovává poslední část Dokumentu KAP II - Návrh řešení.

Do 17. ledna 2020 obdržel realizační tým KAP 29 projektových fiší od středních škol, vyšších odborných škol a domů dětí a mládeže pro podaktivitu Polytechnika.

Rok 2019

Těsně před vánočními prázdninami oslovil realizační tým všechny střední a vyšší odborné školy v kraji, aby zjistil zájem o účast v podaktivitě Polytechnika připravovaného projektu v rámci výzvy IKAP II. Školy mají k dispozici formulář projektové fiše, kam mohou vyplnit představu o svých aktivitách, kterými jsou především technicky zaměřené kroužky a projektové dny. Termín zaslání zpět byl do pátku 17. 1. 2020.

V pátek 6. prosince 2019 se na svém 4. letošním jednání sešel Pracovní tým Inkluze. Náplní schůzky byla práce na upřesnění obsahu školské inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK) a práce s daty, které má tým k dispozici. 

Ve středu 27. listopadu 2019 realizační tým uspořádal Workshop s řediteli a zástupci SŠ a VOŠ, na němž přítomné seznámil s výsledky prioritizace potřeb, se základními podmínkami výzvy IKAP II včetně možnosti zapojení Šablon a s postupem prací na školské inkluzivní koncepci kraje. Odborná garantka pak informovala o školních akčních plánech a garantka inkluze o výsledcích mapování stavu inkluze na středních školách v Jihočeském kraji.

V listopadu 2019 se uskutečnila nová tematická setkání. 4. a 11. 11. 2019 to byla Kyberkriminalita v praxi s lektorem Petrem Šmídem a 7. 11. 2019 Média a manipulace s lektorem Jakubem Pizingerem (více viz Tematická setkávání).

Dne 11. 10. 2019 se v sále Zastupitelstva uskutečnilo 7. jednání Pracovní skupiny pro Vzdělávání, na kterém byly mimo jiné projednány a schváleny Analýza potřeb v území, Analýza potřeb škol a především Prioritizace potřeb včetně příloh (více viz PSV_7).

Dne 20. září 2019 se letos již potřetí sešel Pracovní tým Inkluze, a to k diskuzi nad navrženými projektovými fišemi. 

V červenci a srpnu 2019 zpracovávali někteří zástupci pracovních týmů návrhy projektových fiší, ostatní členové týmů je připomínkovali, realizační tým pak pracoval na dokončení Analýzy potřeb v území, Analýzy potřeb škol a především Prioritizace potřeb včetně příloh vycházejících právě z výsledků práce jednotlivých týmů.

V červenci 2019 se uskutečnilo 6. jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání, tentokrát ale formou korespondenčního hlasování o aktualizovaném Rámci/Seznamu projektových záměrů určeném pro projekty IROP v rámci CLLD (více viz PSV_6)

červnu 2019 se opět sešly pracovní týmy: 6. 6.  Polytechnika, 13. 6.  Nepovinná témata, 14. 6. Inkluze, 20. 6. Kariérové poradenství a 21. 6. Odborné vzdělávání. Hlavní náplní bylo zpracování návrhů aktivit pro Dokument KAP II. 

Ve dnech 25. 4., 16. 5. a 10. 6. 2019 se uskutečnily 3 semináře pro pedagogy ZŠ a SŠ na téma Moderní metody výuky matematiky. Setkání proběhlo v prostorách Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře pod vedením lektorů Mgr. Jitky Novákové a Mgr. Pavla Koláře (více viz Tematická setkávání). 

březnu 2019 proběhla setkání všech pracovních týmů. Členové týmů se tentokrát zaměřili na zpracování SWOT analýzy daného tématu a vyhodnocení Dokumentu KAP.

V lednu 2019 zpracoval dodavatel TREXIMA, spol. s r.o., studii Výzkum profesní orientace žáků SŠ v Jihočeském kraji.

V lednu 2019 se sešly zbývající doplněné pracovní týmy, aby zjistily, jak se podařilo naplnit náměty na projekty, rovněž celkově zhodnotily Dokument KAP I a získaly podrobnější informace o projektu Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje I. Další setkání týmů jsou naplánována na začátek března 2019.

Rok 2018

Dne 14. 12. 2018 realizační tým uspořádal setkání rozšířeného pracovního týmu Inkluze. Zástupci více než 20 organizací zastupujících všechny zájmové skupiny, kterých se týká téma rovných příležitostí, se seznámili s úkoly a cíli pracovního týmu a diskutovali o problémech a prioritách v této oblasti. Další setkání je předběžně naplánováno na začátek března 2019.

V listopadu 2018 členové realizačního týmu doplnili složení jednotlivých pracovních týmů (Inkluze, Kariérové poradenství a podnikavost, Polytechnické vzdělávání a infrastruktura, Odborné, další profesní vzdělávání, celoživotní učení, Nepovinná témata) a připravili se tak na práci týmů začátkem příštího roku.

21. 11. 2018 se uskutečnilo letošní poslední tematické setkání na téma Rizika virtuálního světa ve školství. Lektor Petr Šmíd uzavřel letošní sérii seminářů o kyberšikaně a souvisejících problémech (více viz Tematická setkávání).

Dne 5. 11. 2018 se uskutečnilo tematické setkání na téma Kázeňské problémy žáků středních škol a způsoby jejich řešení ve školních řádech s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou (více viz Tematická setkávání).

Dne 2. 11. 2018 se v sále Zastupitelstva uskutečnilo 5. jednání Pracovní skupiny pro Vzdělávání, na kterém byly mimo jiné schváleny příloha Rámce/Seznamu projektových záměrů (pro výzvu č. 86 pro speciální školství) aktualizovaný Rámec/Seznam projektových záměrů určený pro projekty IROP v rámci CLLD a IPRÚ (více viz PSV_5).

V srpnu 2018 zpracoval dodavatel RERA a. s. studii Věková struktura pedagogů středních škol v Jihočeském kraji

Od dubna do září 2018 pokračoval realizační tým  v přípravě podzimních tematických setkání, na podzim pak začne s evaluací Dokumentu KAP I a rovněž celého 1. období realizace projektu KAP. Sejdou se také pracovní týmy. Následovat bude příprava Dokumentu KAP II.

Ve dnech 27. 3. a 9. 4. 2018 proběhla tematická setkání Rizika virtuálního světa ve školství, kterým prováděl Ing. Petr Šmíd z prachatické organizace Portus (více viz Tematická setkávání).

Dne 20. 3. 2018 se uskutečnil workshop Trendy v kariérovém poradenství s lektorkou PhDr. Petrou Drahoňovskou (více viz Tematická setkávání). 

Ve dnech 20. a 26. 2. 2018 proběhla tematická setkání Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán u žáků základních a středních škol v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb. s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou (více viz Tematická setkávání). 

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace implementace projektu KAP s názvem Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367. Jeho nositelem je Jihočeský kraj a do projektu je zapojeno 17 partnerů s finančním příspěvkem (15 středních škol, Jihočeská hospodářská komora a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám). Projekt je administrován odborem evropských záležitostí, kontaktní osoby a odkaz na projekt: http://ikap.kraj-jihocesky.cz/.

Rok 2017

Dne 21. 11. 2017 uspořádal RT v Českých Budějovicích ve dvou stejných blocích tematické setkání Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání dětí, žáků a studentů pod vedením lektorky Mgr. Mariky Kropíkové (více viz Tematická setkávání).

Ve dnech 7. a 8. 9. 2017 se na turistické základně Zálesí prachatického DDM uskutečnilo tematické setkání v rámci platformy Nepovinná témata (více viz Tematická setkávání).

V druhé polovině června 2017 pokračovala činnost všech pracovních týmů, kdy jejich členové na pracovních jednáních hledali náměty pro tematická setkávání, semináře a výměnu zkušeností, které by byly přínosné pro pedagogické pracovníky i další aktéry ve vzdělávání.

Dne 22. 6. 2017 byli s Dokumentem KAP a s informací o jeho schválení seznámeni zastupitelé Jihočeského kraje na svém 7. zasedání; usnesením č. 232/2017/ZK-7 vzali Dokument KAP na vědomí.

Dne 29. 5. 2017 schválila Dokument KAP Pracovní skupina pro schvalování Krajských akčních plánů ustanovená MŠMT; byla dokončena fáze tvorby 1. Krajského akčního plánu.

Dne 14. 3. 2017 schválila Regionální stálá konference Dokument KAP a aktualizovaný Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (více viz Důležité dokumenty).

Dne 20. 2. 2017 se uskutečnilo 4. jednání PSV, na němž byl schválen Dokument KAP a rovněž aktualizovaný Seznam projektových záměrů pro investiční intervence (více viz PSV_4 a Důležité dokumenty).

Rok 2016

V období listopad 2016 až leden 2017 provedl realizační tým aktualizaci Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence: metodikou a Postupy KAP po 6 měsících umožněna aktualizace včetně doplnění o projekty v rámci výzev č. 56 a 57 (Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání); byly osloveny všechny střední školy a VOŠ všech zřizovatelů na území Jihočeského kraje, DDM, NNO a další subjekty, které mohou rozvíjet neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání, s prosbou o aktualizaci údajů či zaslání nových projektových záměrů v investiční oblasti vhodných pro realizaci podle podmínek programu IROP; po komunikaci s jednotlivými subjekty o úpravě záměrů byl vypracován konečný seznam. Dále RT dopracovával Dokument KAP včetně připomínkování školami a členy PSV (dokument vypracován dle Postupů KAP a metodických listů č. 05 a 07 NÚV).

Dne 6. 12. 2016 uspořádal RT s řídícím orgánem OP VVV workshop s řediteli a dalšími zástupci SŠ a VOŠ všech zřizovatelů, na němž byla účastníkům představena konečná prioritizace potřeb v JčK, tak jak ji na základě výsledků práce týmů navrhl RT, dále informace k aktualizaci Seznamu projektových záměrů pro výzvy č. 56 a 57 v rámci IROP a rovněž chystaný projekt Implementace KAP; zástupce MŠMT Mgr. Michal Peterka pak přítomným prezentoval podmínky šablon pro SŠ a VOŠ, garantka inkluze pro JčK PhDr. Olga Vaněčková informovala o monitorování stavu inkluze v JčK a odborná garantka Ing. Agáta Kočí seznámila přítomné s PA/ŠAP.   Prezentace k workshopuPrezentace k šablonám

V září až prosinci 2016 zpracoval RT podle metodických listů vydaných NÚV dokument Krajský akční plán - návrh řešení.

Dne 19. 9. 2016 se uskutečnilo 5. jednání Regionální stálé konference (RSK), jejíž členové schválili dokument Prioritizace potřeb (více viz Důležité dokumenty).

Dne 9. 9. 2016 se uskutečnilo 3. jednání PSV, na němž byly schváleny dokumenty Analýza potřeb škol, Analýza potřeb v území a Prioritizace potřeb (více viz PSV_3  a Důležité dokumenty).

Dne 8. 8. 2016 vydalo MŠMT Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji.

V květnu až srpnu 2016 realizační tým dopracovával Analýzu potřeb v území, Analýzu potřeb škol a spolu s členy pracovních týmů byly po připomínkách dopracovány návrhy celokrajských projektů a šablon, pracovní týmy rovněž vypracovaly tzv. Doporučení pro PSV, v nichž podle stanovené metodiky zdůvodnily výběr návrhů projektů a šablon; realizační tým pak na základě všech uvedených podkladů vypracoval dokument Prioritizace potřeb; všechny dokumenty byly vypracovány na základě metodického dokumentu Postupy KAP a metodických listů vydaných metodiky projektu P-KAP (NÚV).

Dne 13. 6. 2016 schválila Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje (RSK) Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (viz Důležité dokumenty).

Dne 27. 5. 2016 se uskutečnilo 2. jednání PSV, na němž opět zástupci jednotlivých pracovních týmu představili výsledky své práce, tedy návrhy šablon a celokrajských projektů (více viz PSV_2).

Dne 18. 5. 2016 se uskutečnil workshop s řediteli a dalšími zástupci SŠ a VOŠ všech zřizovatelů, kde zástupci jednotlivých pracovních týmu představili výsledky své práce, tedy návrhy celokrajských projektů a šablon. Účastníci workshopu se rovněž dozvěděli informace k Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a k výzvám č. 32 a 33 v IROP (Investice pro SŠ).   Prezentace k workshopuPrezentace - analýza potřeb v území

V březnu až květnu 2016 realizační tým pracoval na sestavení Rámce pro podporu infrastruktury a investic, tedy seznamu investičních akcí škol podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu (IROP); byly osloveny všechny střední školy, aby předložily projektové záměry, které budou odpovídat podmínkám IROP; po intenzivní komunikaci jak se školami a jejich zřizovateli, tak s MMR jako řídícím orgánem a Centrem pro regionální rozvoj jako administrátorem programu IROP, byl v květnu rámec dokončen (finální materiál nazván podle podmínek IROP: Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD).

V březnu až květnu 2016 pracovaly pod vedením členů realizačního týmu pracovní týmy, jejichž úkolem bylo identifikovat problémy v jednotlivých tématech a jako možné řešení navrhnout témata konkrétních šablon či celokrajských projektů; členové týmů (ředitelé a další zástupci středních škol, ZŠ a MŠ, DDM, školských zařízení, zástupci ÚP, JHK, JČU) se scházeli na pracovních jednáních a komunikovali elektronickou cestou; některých jednání se zúčastnili garanti jednotlivých povinných témat za projekt P-KAP.

Dne 11. 3. 2016 se uskutečnilo 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV), kde kromě představení projektu KAP, postupů při jeho realizaci a požadovaných výstupů bylo schváleno ustanovení pracovních týmů (více viz PSV_1).

Přehled pracovních týmů:

  • Inkluze
  • Kariérové poradenství a podnikavost
  • Pracovní tým polytechnika (zahrnoval rovněž infrastrukturu)
  • Odborné, další profesní vzdělávání (zahrnoval spolupráci se zaměstnavateli)
  • Nepovinná témata

Dne 19. 2. 2016 byla výběrovou komisí OP VVV schválena projektová žádost KAP.

Rok 2015

V prosinci 2015 až lednu 2016 realizační tým pomáhal NÚV se zajištěním dotazníkového šetření v rámci Analýzy potřeb ve školách, a to především při kontaktování těch škol, které i po několika upozorněních dotazník nevyplnily.

Do 1. 1. 2016 byl vytvořen realizační tým (RT), rovněž byly zahájeny první kroky k realizaci KAP.

Dne 10. 12. 2015 se uskutečnila úvodní konference projektu, které se zúčastnili zástupci středních škol Jihočeského kraje bez rozdílu zřizovatele a někteří další aktéři v rámci realizace KAP; konference představila realizační tým a odborného garanta projektu, účastníci byli seznámeni se základními informacemi o projektu a samotném krajském akčním plánu a zároveň jim byly poskytnuty informace o probíhajícím dotazníkovém šetření v rámci Analýzy potřeb ve školách. Prezentace k úvodní konferenci

Po splnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti 27. 10. 2015 byla 1. 11. 2015 zahájena samotná realizace projektu.