Realizace

Rok 2018

Dne 5. 11. 2018 se uskutečnilo tematické setkání na téma Kázeňské problémy žáků středních škol a způsoby jejich řešení ve školních řádech s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou (více viz Tematická setkávání).

V srpnu 2018 zpracoval dodavatel RERA a. s. studii Věková struktura pedagogů středních škol v Jihočeském kraji

Od dubna do září 2018 pokračoval realizační tým  v přípravě podzimních tematických setkání, na podzim pak začne s evaluací Dokumentu KAP I a rovněž celého 1. období realizace projektu KAP. Sejdou se také pracovní týmy. Následovat bude příprava Dokumentu KAP II.

Ve dnech 27. 3. a 9. 4. 2018 proběhla tematická setkání Rizika virtuálního světa ve školství, kterým prováděl Ing. Petr Šmíd z prachatické organizace Portus (více viz Tematická setkávání).

Dne 20. 3. 2018 se uskutečnil workshop Trendy v kariérovém poradenství s lektorkou PhDr. Petrou Drahoňovskou (více viz Tematická setkávání). 

Ve dnech 20. a 26. 2. 2018 proběhla tematická setkání Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán u žáků základních a středních škol v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb. s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou (více viz Tematická setkávání). 

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace implementace projektu KAP s názvem Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367. Jeho nositelem je Jihočeský kraj a do projektu je zapojeno 17 partnerů s finančním příspěvkem (15 středních škol, Jihočeská hospodářská komora a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám). Projekt je administrován odborem evropských záležitostí, kontaktní osoby a odkaz na projekt: http://ikap.kraj-jihocesky.cz/.


Rok 2017

Dne 21. 11. 2017 uspořádal RT v Českých Budějovicích ve dvou stejných blocích tematické setkání Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání dětí, žáků a studentů pod vedením lektorky Mgr. Mariky Kropíkové (více viz Tematická setkávání).

Ve dnech 7. a 8. 9. 2017 se na turistické základně Zálesí prachatického DDM uskutečnilo tematické setkání v rámci platformy Nepovinná témata (více viz Tematická setkávání).

V druhé polovině června 2017 pokračovala činnost všech pracovních týmů, kdy jejich členové na pracovních jednáních hledali náměty pro tematická setkávání, semináře a výměnu zkušeností, které by byly přínosné pro pedagogické pracovníky i další aktéry ve vzdělávání.

Dne 22. 6. 2017 byli s Dokumentem KAP a s informací o jeho schválení seznámeni zastupitelé Jihočeského kraje na svém 7. zasedání; usnesením č. 232/2017/ZK-7 vzali Dokument KAP na vědomí.

Dne 29. 5. 2017 schválila Dokument KAP Pracovní skupina pro schvalování Krajských akčních plánů ustanovená MŠMT; byla dokončena fáze tvorby 1. Krajského akčního plánu.

Dne 14. 3. 2017 schválila Regionální stálá konference Dokument KAP a aktualizovaný Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (více viz Důležité dokumenty).

Dne 20. 2. 2017 se uskutečnilo 4. jednání PSV, na němž byl schválen Dokument KAP a rovněž aktualizovaný Seznam projektových záměrů pro investiční intervence (více viz PSV_4 a Důležité dokumenty).


Rok 2016

V období listopad 2016 až leden 2017 provedl realizační tým aktualizaci Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence: metodikou a Postupy KAP po 6 měsících umožněna aktualizace včetně doplnění o projekty v rámci výzev č. 56 a 57 (Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání); byly osloveny všechny střední školy a VOŠ všech zřizovatelů na území Jihočeského kraje, DDM, NNO a další subjekty, které mohou rozvíjet neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání, s prosbou o aktualizaci údajů či zaslání nových projektových záměrů v investiční oblasti vhodných pro realizaci podle podmínek programu IROP; po komunikaci s jednotlivými subjekty o úpravě záměrů byl vypracován konečný seznam. Dále RT dopracovával Dokument KAP včetně připomínkování školami a členy PSV (dokument vypracován dle Postupů KAP a metodických listů č. 05 a 07 NÚV).

Dne 6. 12. 2016 uspořádal RT s řídícím orgánem OP VVV workshop s řediteli a dalšími zástupci SŠ a VOŠ všech zřizovatelů, na němž byla účastníkům představena konečná prioritizace potřeb v JčK, tak jak ji na základě výsledků práce týmů navrhl RT, dále informace k aktualizaci Seznamu projektových záměrů pro výzvy č. 56 a 57 v rámci IROP a rovněž chystaný projekt Implementace KAP; zástupce MŠMT Mgr. Michal Peterka pak přítomným prezentoval podmínky šablon pro SŠ a VOŠ, garantka inkluze pro JčK PhDr. Olga Vaněčková informovala o monitorování stavu inkluze v JčK a odborná garantka Ing. Agáta Kočí seznámila přítomné s PA/ŠAP.   Prezentace k workshopuPrezentace k šablonám

V září až prosinci 2016 zpracoval RT podle metodických listů vydaných NÚV dokument Krajský akční plán - návrh řešení.

Dne 19. 9. 2016 se uskutečnilo 5. jednání Regionální stálé konference (RSK), jejíž členové schválili dokument Prioritizace potřeb (více viz Důležité dokumenty).

Dne 9. 9. 2016 se uskutečnilo 3. jednání PSV, na němž byly schváleny dokumenty Analýza potřeb škol, Analýza potřeb v území a Prioritizace potřeb (více viz PSV_3  a Důležité dokumenty).

Dne 8. 8. 2016 vydalo MŠMT Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji.

V květnu až srpnu 2016 realizační tým dopracovával Analýzu potřeb v území, Analýzu potřeb škol a spolu s členy pracovních týmů byly po připomínkách dopracovány návrhy celokrajských projektů a šablon, pracovní týmy rovněž vypracovaly tzv. Doporučení pro PSV, v nichž podle stanovené metodiky zdůvodnily výběr návrhů projektů a šablon; realizační tým pak na základě všech uvedených podkladů vypracoval dokument Prioritizace potřeb; všechny dokumenty byly vypracovány na základě metodického dokumentu Postupy KAP a metodických listů vydaných metodiky projektu P-KAP (NÚV).

Dne 13. 6. 2016 schválila Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje (RSK) Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (viz Důležité dokumenty).

Dne 27. 5. 2016 se uskutečnilo 2. jednání PSV, na němž opět zástupci jednotlivých pracovních týmu představili výsledky své práce, tedy návrhy šablon a celokrajských projektů (více viz PSV_2).

Dne 18. 5. 2016 se uskutečnil workshop s řediteli a dalšími zástupci SŠ a VOŠ všech zřizovatelů, kde zástupci jednotlivých pracovních týmu představili výsledky své práce, tedy návrhy celokrajských projektů a šablon. Účastníci workshopu se rovněž dozvěděli informace k Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a k výzvám č. 32 a 33 v IROP (Investice pro SŠ).   Prezentace k workshopuPrezentace - analýza potřeb v území

V březnu až květnu 2016 realizační tým pracoval na sestavení Rámce pro podporu infrastruktury a investic, tedy seznamu investičních akcí škol podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu (IROP); byly osloveny všechny střední školy, aby předložily projektové záměry, které budou odpovídat podmínkám IROP; po intenzivní komunikaci jak se školami a jejich zřizovateli, tak s MMR jako řídícím orgánem a Centrem pro regionální rozvoj jako administrátorem programu IROP, byl v květnu rámec dokončen (finální materiál nazván podle podmínek IROP: Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD).

V březnu až květnu 2016 pracovaly pod vedením členů realizačního týmu pracovní týmy, jejichž úkolem bylo identifikovat problémy v jednotlivých tématech a jako možné řešení navrhnout témata konkrétních šablon či celokrajských projektů; členové týmů (ředitelé a další zástupci středních škol, ZŠ a MŠ, DDM, školských zařízení, zástupci ÚP, JHK, JČU) se scházeli na pracovních jednáních a komunikovali elektronickou cestou; některých jednání se zúčastnili garanti jednotlivých povinných témat za projekt P-KAP.

Dne 11. 3. 2016 se uskutečnilo 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV), kde kromě představení projektu KAP, postupů při jeho realizaci a požadovaných výstupů bylo schváleno ustanovení pracovních týmů (více viz PSV_1).

Přehled pracovních týmů:

  • Inkluze
  • Kariérové poradenství a podnikavost
  • Pracovní tým polytechnika (zahrnoval rovněž infrastrukturu)
  • Odborné, další profesní vzdělávání (zahrnoval spolupráci se zaměstnavateli)
  • Nepovinná témata

Dne 19. 2. 2016 byla výběrovou komisí OP VVV schválena projektová žádost KAP.


Rok 2015

V prosinci 2015 až lednu 2016 realizační tým pomáhal NÚV se zajištěním dotazníkového šetření v rámci Analýzy potřeb ve školách, a to především při kontaktování těch škol, které i po několika upozorněních dotazník nevyplnily.

Do 1. 1. 2016 byl vytvořen realizační tým (RT), rovněž byly zahájeny první kroky k realizaci KAP.

Dne 10. 12. 2015 se uskutečnila úvodní konference projektu, které se zúčastnili zástupci středních škol Jihočeského kraje bez rozdílu zřizovatele a někteří další aktéři v rámci realizace KAP; konference představila realizační tým a odborného garanta projektu, účastníci byli seznámeni se základními informacemi o projektu a samotném krajském akčním plánu a zároveň jim byly poskytnuty informace o probíhajícím dotazníkovém šetření v rámci Analýzy potřeb ve školách. Prezentace k úvodní konferenci

Po splnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti 27. 10. 2015 byla 1. 11. 2015 zahájena samotná realizace projektu.