Další informace

Specifické cíle projektu:

 • posílení role akčního plánování v oblasti vzdělávání na úrovni Jihočeského kraje i jednotlivých škol bez rozdílu zřizovatele, nastavení jednotného systému akčního plánování, zavedení postupů strategického řízení rozvoje do škol, 
 • efektivní přenos priorit v oblasti vzdělávání z úrovně státu, resp. kraje do úrovně škol s respektem ke specifikům území Jihočeského kraje, zajištění provazby na základní a předškolní vzdělávání a priority na místní úrovni,
 • větší orientace vedení škol na kvalitu poskytovaného vzdělávání a zajištění dostupnosti vzdělávání pro všechny žáky, podpora škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka, větší motivace vedení škol ke sdílení dobré praxe jednak v rámci partnerství škol, ale také škol a dalších zainteresovaných subjektů, rozvoj partnerství a sítí, vytvoření podmínek pro úspěšné a cílené čerpání podpory v rámci programového období 2014-2020 na úrovni Jihočeského kraje.

V praxi proběhne příprava, realizace a vyhodnocení krajského akčního plánu, a to ve dvou cyklech (2016-2018, 2019-2021), přičemž realizační tým musí postupovat podle závazné metodiky tvorby KAP, tzv. Postupů KAP. K hlavním činnostem projektu patří vytvoření realizačního týmu, provedení analýzy potřeb v území a rovněž analýzy potřeb škol, dále stanovení prioritizace potřeb v oblasti vzdělávání na území Jihočeského kraje, ke stanovení cílů rozvoje škol v oblasti vzdělávání a vytvoření plánů aktivit pro rozvoj vzdělávání ve školách. Vše se uskuteční za spolupráce co nejširšího množství subjektů působících ve vzdělávání v Jihočeském kraji, včetně práce pracovních týmů, které se budou zabývat jednotlivými prioritními tématy, tzv. intervencemi.


Příprava, projednání, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP) jsou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV především pro oblast odborného vzdělávání a jeho relevance k trhu práce ve stanovených prioritních tématech (intervencích).

Klíčová témata, jejichž podpora v rámci KAP je mandatorní: 

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání);
 • Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli;
 • Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání;
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení;
 • Podpora inkluze;
 • Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

Témata nepovinná:

 • Rozvoj výuky cizích jazyků;
 • Digitální kompetence;
 • Čtenářská a matematická gramotnost;
 • Další témata důležitá pro území/školy

Do přípravy, realizace, monitoringu a vyhodnocování KAP v území jsou zapojeni zejména Pracovní skupina (PS) Vzdělávání v rámci Regionální stálé konference (RSK), realizační tým KAP a odborný garant KAP. PS Vzdělávání je tvořena zástupci klíčových aktérů ovlivňujících tuto oblast na území kraje (zástupci škol a školských asociací, zaměstnavatelů, neziskového sektoru, kraje, měst a obcí, služeb zaměstnanosti, zástupce MŠMT a rovněž zástupce tzv. odborného garanta, zástupce IPRÚ, zástupci MAP atd.).