9. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV) - prostřednictvím MS Teams

9. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo ve čtvrtek 21. 1. 2021 od 10.00 hodin distanční formou, prostřednictvím aplikace Microsoft Teams (MS Teams).

Členové PSV zvolili nového předsedu, kterým se stal Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana pro školství a veřejné zakázky, a také projednali a odsouhlasili kritéria, na jejichž základě budou hodnotit předložené investiční projekty středních škol, z nichž bude sestaven výsledný Rámec pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, SŠ/VOŠ a konzervatoře, tedy seznam projektových záměrů pro investiční intervence pro Regionální akční plán (RAP), resp. připravovaný Integrovaný regionální operační program (IROP) pro programové období 2021–2027. 

Při jednání bylo využito hlasování prostřednictvím formulářů FORMS, v prostřední MS Teams vše fungovalo k plné spokojenosti.